logo HEB Health

אודות משרד הבריאות – אגף התזונה

משרד הבריאות – אגף התזונה מתמקד בתחומים הקשורים הן בתזונת האוכלוסייה הבריאה והן בתזונת האוכלוסייה הסובלת ממחלות וזקוקה להזנות מיוחדות.

פעילויות האגף מתבצעות תוך שיתוף פעולה עם גופים נוספים ממשרד הבריאות ומחוצה לו, מתוך ראייה רחבה כי התזונה היא חלק בלתי נפרד ממכלול הנושאים המקיפים את בריאות האדם, הסביבה, החברה והכלכלה.

בין תפקידי האגף: להוות סמכות מקצועית עליונה בתזונה כבסיס לקביעה ולהובלת המדיניות התזונתית בישראל באמצעות תזונה מקיימת, פיתוח והטמעת תוכניות קידום בריאות, צמצום פערים ומניעת אי שוויון לשיפור הביטחון התזונתי; לדאוג לאיכות התזונה של האוכלוסיה באמצעות הכשרות, כח אדם, רגולציה חקיקה, נהלים ומדדי איכות המבוססים על סקרים ובקרות; להוות משאב מקצועי בנושאי מזון ותזונה, סיקור והערכה תזונתיים לאוכלוסייה הכללית ולאנשי מקצוע; לערוך מחקרי מדיניות. ליצור שיתופי פעולה עם יחידות נוספות במשרד הבריאות, משרדי ממשלה נוספים, אקדמיה, ארגונים, עמותות, מוסדות רפואיים, רשויות מקומיות ואשכולות אזוריים לצורך קידום ויישום תפקידו של האגף.

אתר קומפוסטציה בישראל. צילום: אייל יפה