בשלה העת לאמץ פרקטיקות מקובלות בעולם ולקבוע מדיניות ממשלתית סדורה לעידוד הפחתת אובדן מזון והצלתו בישראל

יתרון כלכלי

יתרון סביבתי

יתרון בריאותי

יתרון חברתי

המלצות מדיניות לעידוד הפחתת אובדן מזון והצלת מזון

דו"ח אובדן והצלת המזון הלאומי 2022, בדומה לקודמיו, מצביע על כדאיות גבוהה להצלת מזון, מההיבטים הכלכליים, הבריאותיים, החברתיים והסביבתיים. סקירת המדיניות המשווה ושיטות העבודה המומלצות בעולם לצמצום בזבוז מזון כמו גם הפנמת התועלות הבריאותיות הקשורות בהצלת מזון בריא, מחדדות את הצורך בשימוש בהצלת מזון כאחד מכלי המדיניות הלאומיים.
  • מבחינה כלכלית: מקרה ברור של כשל שוק. במחירי השוק, אין כדאיות להצלת המזון, אולם במחיר כלכלי המשקף את הערך האלטרנטיבי והתמורה התזונתית, קיימת כדאיות גבוהה להצלת המזון.

  • מבחינה חברתית: המזון המוצל שייתרם לנזקקים יביא לצמצום אי השוויון ולעלייה בביטחון התזונתי של תושבי המדינה.

  • מבחינה בריאותית: הצלת מזון בריא ואספקתו לאוכלוסיה הנמצאת במצב של אי-ביטחון תזונתי ואינה צורכת די ממנו, מבטיחה תזונה הולמת ומשפיעה באופן ישיר על בריאותה של אוכלוסיה זו ומשכך חוסכת למשק הוצאות בריאות.

  • מבחינה סביבתית: מאמץ זה יחסוך משאבים רבים של אנרגיה, מים, קרקע וכימיקלים וכן יקטין פליטות גזי חממה ומזהמים לאוויר וכן את כמויות הפסולת המועברות להטמנה.
העיסוק כיום במזון בכלל ובמזון בריא ומקיים בפרט נעשה גם בהקשרים רחבים של ביטחון המזון לצד הצורך להאכיל את כלל תושבי העולם. זאת לנוכח ריבוי אוכלוסין ומשברים פוליטיים, סביבתיים ובריאותיים הפוקדים את העולם ואשר הינם בעלי השפעה ישירה על עתודות המזון בו.

יתרונות נוספים, לא נסקרו בדו"ח זה. אולם חשוב לציין כי העיסוק כיום במזון בכלל ובמזון בריא ומקיים בפרט נעשה גם בהקשרים רחבים של ביטחון המזון לצד הצורך להאכיל את כלל תושבי העולם. זאת לנוכח ריבוי אוכלוסין ומשברים פוליטיים, סביבתיים ובריאותיים הפוקדים את העולם ואשר הינם בעלי השפעה ישירה על עתודות המזון בו. אשר על כן, לא ניתן לעמוד מנגד ומומלץ לבחון את כלי המדיניות הבאים, הנהוגים בחלק נכבד ממדינות העולם המערבי, לעידוד הפחתת אובדן מזון והצלת מזון בישראל:

כלי המדיניות המומלצים לעידוד הפחתת אובדן מזון והצלת מזון

1
קביעת יעד לאומי להפחתת אובדן מזון והצלתו
יעד אשר יקבע הפחתה של 50% בהיקף אובדן המזון עד לשנת 2030, בהתאם לעקרונות שגיבש האו"ם. קביעת יעד לאומי מעלה את הנושא לסדר היום הציבורי ומהווה מחויבות לפעול למימוש היעד. במקביל לקביעת היעד, יש צורך ליצור כלי מדידה ובקרה שיאפשרו בחינה שוטפת של עמידה ביעד שנקבע.
2
גיבוש תוכנית לאומית להפחתת אובדן מזון והצלת מזון
התוכנית תתייחס לאובדן המזון ולהצלת מזון, בדגש על מזון בריא ומזין, לאורך כל שרשרת הערך ולכלל התנאים הנדרשים (תפעוליים, רגולטוריים, כלכליים) למימוש הדרגתי של יעד צמצום אובדן המזון והצלת המזון. התוכנית תוגש לממשלה לתקצוב ולאישור. מפאת היותו של הנושא רוחבי ורלוונטי לשורה של משרדי ממשלה, התכנית תגובש על ידי צוות בין משרדי. המשרד להגנת הסביבה הביע נכונות להוביל ולתכלל את עבודת הצוות. כך לדוגמא מוצע כי:

המשרד להגנת הסביבה יקדם, בין היתר, כלי מדיניות להפחתת אובדן מזון והצלתו ככלי לעמידה ביעדי הפחתת פליטות בתחומי הפסולת והתעשייה. כגון כלים לתשלום בגין פסולת עודפת, איסור הטמנת פסולת אורגנית שלא עברה ייצוב, מנגנון משקי לתמחור עלות פחמן ועוד.

משרד הבריאות יתווה מדיניות לצריכת מזון בריא בקרב האוכלוסיה הכללית בכלל והאוכלוסיה המוחלשת בפרט. כמו כן, יגבש מדיניות אשר תאפשר הסרת חסמים לעמותות ובנקי מזון בדגש על הצלה ותרומה של מזון טרי ובריא וכן יבחן כלים ותכניות לקידום מודעות ציבורית לצריכת תזונה בריאה ולהשלכותיה.

משרד החקלאות יפעל להגברת תכנון ותיאום היצור, ובמקביל יגבש מדיניות תמריצים וסיוע לחקלאים התורמים עודפי מזון במקום להשמידו. כמו כן, יבחנו כלי מדיניות וטכנולוגיות להפיכת מזון שמיועד להשמדה למשאב.

משרד הכלכלה יגבש מדיניות תמריצים וסיוע ליצרנים אשר תורמים מזון בריא במקום להשמידו. בנוסף יבחנו דרכים להטמעת תמחור דינמי ברשתות השיווק להפחתת אובדן מזון כתוצאה מתאריך תפוגה קרוב. כמו כן, תבחן הסדרה מחודשת של תאריכי תפוגה.

משרד הרווחה והביטחון החברתי  יתמוך בפעילויות ומיזמים להפחתת אובדן מזון והצלת מזון בריא וחלוקתו לאוכלוסיות מוחלשות. התמיכה תתמקד בחלוקת מזון בריא והכרה במזון שמקורו בהצלה ובשילוב תכניות חינוך תזונתי , ייעוץ והכוונה המיועדות לאוכלוסיות אלו. מיזמים מסוג זה יאפשרו למשרד לתמוך בהיקפים נרחבים יותר של אוכלוסיות מוחלשות, מבלי להקצות לכך תקציבים נוספים.

משרד החינוך (בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות) יפעל להטמעת תוכניות לימודים מהגיל הרך לעידוד תזונה בריאה ובת קיימא, מניעת בזבוז מזון והצלת מזון, לימודי סביבה וקיימות בדגש על חסכון במשאבים, מזון והצלת מזון.

מנהל הרכש  יפעל לחיוב גופים פרטיים המשתתפים במכרזים ממשלתיים לאספקת שירותים כלשהם למדינה (לא רק בתחום המזון), אשר יש להם מקורות מזון ברי הצלה, בהתקשרות עם עמותת הצלת מזון מוכרת, כתנאי סף להתקשרות. כמו כן, בשיתוף רשות החברות הממשלתיות, יחוייבו גופים מתוקצבים על ידי המדינה, המנהלים (ישירות או באמצעות קבלן משנה) מטבח המאכיל מעל 1,000 איש ביום להתקשר עם ארגוני הצלת מזון מוכרים כתנאי לקבלת תקציב ממשלתי (כולל גופים ביטחוניים, מפעלי הזנה של בתי הספר, חברות ממשלתיות וכד').

משרד הביטחון ורשות החירום הלאומית  יתקצבו הצלת מזון וביטחון תזונתי כחלק מהערכות המשק לשעת חירום והערכות למצבי משבר .