אודות משרד הבריאות

המשרד להגנת הסביבה פועל לשמירה על הסביבה ועל בריאות הציבור.

בתחומי האחריות של המשרד: היערכות ישראל למשבר האקלים והפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר, ניהול הפסולת, פיקוח על חומרים מסוכנים, הגנת על משאבי הטבע והסביבה הימית ועוד.

המשרד להגנת הסביבה פועל בשלוש רמות: ברמה הארצית, המשרד אחראי לניסוח מדיניות ארצית משולבת וכוללנית ולפיתוח אסטרטגיות תקנים וקדימויות להגנת הסביבה. ברמה המחוזית, המשרד פועל באמצעות מחוזות בחלוקה גיאוגרפית.

המחוזות אחראיים ליישום המדיניות הסביבתית- לאומית בתחומם בהתאם למאפיינים ולצרכים הסביבתיים הייחודיים של יישובי המחוז. ברמה המקומית, המשרד תומך ביותר מ-50 יחידות סביבתיות שהוקמו בערים ובאיגודי ערים. הפעילות ביחידות הסביבתיות מקשרת בין יעדי המדיניות הסביבתית-לאומית ובין פעולות היום-יום בשטח 
ברמה המקומית.

המשרד מקדם מניעה במקור של פסולת ומעבר לכלכלה מעגלית.
אתר קומפוסטציה בישראל. צילום: אייל יפה